tisdag 7 september 2010

Moderaterna vs. Socialdemokraterna

Jag bestämde mig för att undersöka vad de två största partierna i Sverige tycker om invandring? Vad är enligt dem fördelarna med flyktingar och vilka åtgärden behövs göras för att uppnå deras viljor?

All information har jag hittat på respektive partis hemsida.

Moderaterna utgår ifrån den positiva synen att invandrare bidrar med ny kompetens, arbetskraft och erfarenhet. Invandrarna har även mycket kunskap kring utrikeshandel som främjar den svenska handeln och detta vill man bejaka. Idag så drivs ca 70 000 företag av nysvenskar, detta sysselsätter sammanlagt ca 250 000 personer.

Problem och åtgärder:

-Åtgärden som måste göras är att förbättra nyanländas möjligheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhället. Dock måste drivkraften hos invandrarna tas tillvara på bättre än det görs idag. Lösningen på detta problem är genom en arbetsmakrnadsanpassad introduktion och stärkt svenskaundervisning.

-Moderaterna vill även föra en politik som är generös mot dem som behöver en fristad. Men å andra sidan kan inte Sverige ensamma stå för det. Dem anser att det inom EU ska finnas en gemensam asylprocess. Det ska inte spela någon roll vilket land en asylsökan lämnas in, den ska behandlas lika i alla medlemsländer. Detta ska göra att det blir möjligt för fler människor att få skydd inom unionen.

-Dem vill även att de som kommer hit ska ges bästa möjliga förutsättningar för att bli delaktiga i samhället, detta ska ske framförallt genom egenförsörjning.

-För dem som söker asyl, men som blir nekade har regeringen infört ett återetableringsstöd som betalas ut till den som återvänder självmant. Detta skall då ge en möjlighet till omstart i hemlandet.

-Vad gäller bosättning tror Moderaterna på att viljan hos den asylsökande ska göra att den kan finna en bostad, snarare än att tvinga den asylsökande till en utvald kommun.

-Och sist men inte minst vill Moderaterna att den som vill att anhöriga ska komma till Sverige, ska först ha ett ordnat boende och försörjning.

Socialdemokraterna:

Problem och åtgärder:

-Alla kommuner ska vara med och dela på ansvaret att ta emot invandrare. Detta innebär att alla ska erbjudas en bra bostad och att barn får möjlighet att gå i en bra skola så snabbt som möjligt. (Enligt dem så försvårar trångboddhet möjligheten för invandrare att komma in i samhället.)

-Även här anser man att EU:s medlemsländer måste ta större ansvar för flyktingar. Trots att det finns gemensamma regler på hur asylansökningar ska tas hand om, görs det fortfarande olika bedömningar i de olika medlemsländerna.

-De anser att det tar alldeles för lång tid för invarndrarna att etablera sig i arbete och egen försörjning i Sverige.

-Det är viktigt att asylsökande inkluderas i en fungerande arbetslinje. Detta gäller främst de kvinnor som kommer som anhöriga, som enligt den regering vi har idag inte får något statligt stöd. Detta menar Socialdemokraterna att staten måste ta ansvar för.

Åtgärder:

-En åtgärd de vill ha åt problemet vad det gäller att invandrarna inte kommer in i arbetsmarknaden är att introduktionen ska bli mer individanpassad och resultatinriktad.

-De föreslår att alla asylsökande de fyra första veckorna får ett ankomstboende. Detta ska möjliggöra en effektiv utredningsprocess och därigenom kunna korta ner på handläggningstiderna. I anslutning till ankomstboendet ska de asylsökande också få ett erbjudande om ordnat boende i Migrationsverkets regi. Det vill säga vanliga lägenheter. Målsättningen är att dessa lägenheter ska vara jämnt spridda över landet med hänsyn till arbetsmarknad och invånarantal.

-Det skall även vara obligatoriskt för alla kommuner att kunna ta emot både flyktingar och asylsökande. Det ska alltså inte vara möjligt för en kommun att lägga ansvar på en annan kommun, utan ansvaret ska vara lika för alla.

-Det skall heller inte gå att en kommun säger att dem saknar bostäder som skäl till att man inte kan ta emot några asylsökande eller nyanlända. Istället ska Migrartionsverket genom länsstyrelserna samverka med kommunerna i syfte att tillhandahålla lägenheter för just sådana situationer.

-Ansvarsbonus är även det något man talar om. Vilket innebär att kommuner som tar emot en osedvanligt hög andel invandrare ska kunna få ekonomisk kompensation

-Undervisningen som invandrarna får ska kunna individualiseras, yrkesanpassas och specialiseras mer än vad som gäller idag, vilket dem vill kalla för individuellt språklyft.

-Inom skolan ska det dessutom finnas förberedelseklasser, där nyanlända elever tillbringar sin första studietid i Sverige.

-Socialdemokraterna vill att alla som söker asyl ska få sin sak prövad individuellt och att väntetiden inte ska vara för lång.

-Socialdemokraterna förtydligar även att politiken inte kan göra allt. Utan att det behövs ett brett engagemang från andra sektorer. Så som näringsliv, fackföreningar, kommuner och statliga myndigheter. Tillsammans ska detta göra Sverige till ett ”möjligheternas land”.


Likheter och skillnader:

Det som genomsyrar hela Moderaternas åsikt kring invandringsfrågan är att invandrare ska få hjälp till en viss del, men att det största ansvaret ligger hos invandraren. Att invandraren ska försöka komma in i arbetslivet så snabbt som möjligt, som ska ske genom en arbetsmakrnadsanpassad introduktion och stärkt svenskaundervisning. Det skrivs inte så mycket om bidrag eller om hur dem ska få hjälp att hitta bostad och skola. Det känns mer som att man kastar in invandrarna i det svenska samhället utan att de får möjligheten att förbereda sig.

Socialdemokraterna å andra sidan är raka motsatsen i den här frågan. Det som genomsyrar deras åsikter kring den här frågan är att invandraren ska få så mycket hjälp som möjligt, dem har tydliga åtgärden om hur kommuner och samhället ska hjälpa invandrarna att få bästa möjliga förutsättningar att komma in i det svenska samhället. Det märks klart och tydligt att Socialdemokraterna vill att invandrare ska få bästa möjliga förutsättningar i samhället, genom en bra skola, bra bostad, anpassad undervisning osv.

En annan skillnad mellan de två partierna är att Socialdemokraterna har lagt mycket fokus på att sätta sig in i invandrarnas situation. På hemsidan skrivs det tillexempel ”de allra flesta flyktingar kommer aldrig till Sverige eller EU. De kan inte ta sig ut ur sitt hemland, antingen för att det är för dyrt eller för att de inte får visum”. Det är bara ett exempel av många där partiet visar att dem förstår hur en flykting har det. Medan man på Moderaternas hemsida har fokuserat nästan enbart på att invandraren är en arbetskraft och att dem kan bidra med kunskap och erfarenhet.

Moderaterna ser invandrarna som en stark arbetskraft, medan socialdemokraterna ser dem som individer som kräver extra uppmärksamhet.

En likhet är att båda partierna anser att det inte bara kan vara Sverige som ska ansvara för en sådan stor mängd invandrare som vi får varje år. Utan att medlemsländerna i EU måste ta sitt ansvar och att alla länder ska behandla invandrare lika. Även att båda vill förbättra utbildingssystemet för nyanlända svenskar. Att de ska lära sig språket och att det ska finnas en viss anpassad introduktion.

Rimligt?

Att alla kommuner ska tillhandahålla lägenheter i syfte för flyktingar?

Inte enligt mig. I dagens samhälle är det redan brist på bostäder, menar så Socialdemokraterna att invandrare ska få förtur på fina lägenheter som svenskar redan slåss om? Och vad händer med kommuner som har brist på bostäder? Ska man då bygga nytt i syfte att invandrare ska bo där?

Å andra sidan, ser man det från invandrarnas perspektiv, är detta ett väldigt bra sätt att lösa problemet ”hur ska dem komma in på bästa möjliga sätt i det svenska samhället?”. Istället för att bara slänga in invandrare i det svenska samhället, låter man invandraren trivas och känna sig välkommen i det nya landet. Och så skulle väl alla vilja bli bemötta när man kommer till ett främmande land?

Källor:

Moderat:

http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=migration-och-integration

http://valstugan.moderat.se/?x=var-politik&y=migration-och-integration

http://www.moderat.se/web/om_invandring_i_Sverige.aspx

Socialdemokraterna:

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Flyktingar/

sidan har uppdaterats sedan sist jag använde den (2010-08-30)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar